Πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας Healthier Doc

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10/11/2022

Η TechApps Healthier ΙΚΕ ανακοινώνει την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας Healthier-Doc στα πλαίσια του έργου “Healthier Doc: ολοκληρωμένος, ευφυής βοηθός υποστήριξης διαχείρισης υγείας, επικοινωνίας και εξ αποστάσεως παρακολούθησης”.

Το έργο Healthier Doc στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, υποστήριξης και διαχείρισης ασθενών από τους γιατρούς τους, με χρήση ενός ολοκληρωμένου, ευφυή προσωπικού βοηθού αυτοδιαχείρισης υγείας. Η συνοδευτική εφαρμογή ασθενή ενδυναμώνει το χρήστη να διαχειριστεί την πάθησή του, αποθηκεύοντας τα απαραίτητα στοιχεία και ενημερώνοντάς τον για σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στην πάθησή του και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Παράλληλα, η εφαρμογή του ιατρού προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, με σκοπό τη χορήγηση άμεσης και στοχευμένης καθοδήγησης. Παρέχει πλήρη λειτουργικότητα υποστήριξης λειτουργίας ιατρείου, καθώς και υποστήριξη αποφάσεων μέσω ανάλυσης δεδομένων συνδυάζοντας πρωτογενή δεδομένα από πολλαπλές πηγές, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη υπηρεσία και τη βάση ενός διευρυμένου οικοσυστήματος υγείας.

Το σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αλλαγή του υπάρχοντος μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο είναι επικεντρωμένο στη διαχείριση ασθένειας, σε ένα μοντέλο διαχείρισης υγείας με σημαντικό όφελος τόσο για τη μακροχρόνια υγεία του ασθενή όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλευρά του γιατρού

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ- 04015).

Στο στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας έχει δοθεί πρόσβαση σε ιατρούς ποικίλων ειδικοτήτων και προφίλ με σκοπό την πλήρη αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής πριν την εμπορική της αξιοποίηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η TechApps Healthier ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία έρευνας πληροφορικής που εστιάζει στον τομέα της πληροφορικής της υγείας αναπτύσσοντας εφαρμογές που στοχεύουν στην παροχή εργαλείων αυτοδιαχείρισης της υγείας των ασθενών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.doctor.healthier-app.com